Lưu trữ hàng ngày: 9 Tháng Chín, 2020

Tiểu sử Chân Phước Ozanam

BTT  

Dự án VSO: Hệ thống nước sạch Giáo họ Kẻ Sừa – Vinh

Tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam lại có thêm một dự án VSO nữa đi vào hoạt động. Đó là dự án hệ thống...