Lưu trữ hàng ngày: 12 Tháng Chín, 2020

Tha thứ để được thứ tha – Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Hc 27,33 - 28,9 Trích sách Huấn Ca: những người tìm kiếm lòng thương xót của Chúa phải thương...