Lưu trữ hàng ngày: 15 Tháng Chín, 2020

Thời kì đen tối, nhưng tốt cho đức tin

Cho dù COVID-19 đang mang đến chết chóc và đau buồn, nhưng nó cũng mang một tia sáng đến tôn giáo với việc có...