Lưu trữ hàng ngày: 5 Tháng Mười, 2020

Tháng 10: Tháng Truyền giáo và Tháng của chiến dịch 1%

Chúng ta đang bắt đầu tháng 10, tháng truyền giáo tuyệt vời… một thời điểm đặc biệt không những được Giáo hội cổ vũ,...