Lưu trữ hàng ngày: 8 Tháng Mười, 2020

Quy Luật: Lấy Đức Kitô làm trung tâm

Robert P. Maloney, CM “Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ...