Lưu trữ hàng ngày: 10 Tháng Mười, 2020

Hoán cải hoàn toàn để hưởng trọn niềm vui trong Chúa – Lời Chúa...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 25,6-10a Trích sách Tiên tri Isaia: Thiên Chúa sẽ ban sự an ủi cho dân Ngài. Ðáp ca: Tv...