Lưu trữ hàng ngày: 11 Tháng Mười, 2020

Thư gởi Tân Chân Phước Carlo Acutis

Tân Chân Phước Carlo Acutis kính mến! Chân phước ơi, chân phước có biết rằng, mấy ngày nay ở khắp mọi nơi trên thế giới...