Lưu trữ hàng ngày: 16 Tháng Mười, 2020

Quy Luật: Lắng Nghe Lời Chúa

Robert P. Maloney, CM “Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa...