Lưu trữ hàng ngày: 6 Tháng Mười Một, 2020

Nguyệt san số 06 – Tháng 9 & 10

BTT

Cuộc họp trực tuyến của các phó cáo thỉnh tiến trình phong thánh và...

Cuộc họp trực tuyến với Tổng Cáo Thỉnh, cha Giuseppe Guerra, CM, cùng tất cả các phó cáo thỉnh tiến trình phong thánh và...