Lưu trữ hàng ngày: 9 Tháng Mười Một, 2020

Tạp chí Vinh Sơn số 05

BTT

Quy Luật: Sống ơn gọi độc thân

Robert P. Maloney, CM “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh...