Lưu trữ hàng ngày: 10 Tháng Mười Một, 2020

Cầu nguyện theo linh đạo Vinh Sơn

Javier Álvarez Murguía, CM Giới thiệu Tôi cảm thấy rất thích thú khi chuẩn bị bài suy tư về “Cầu nguyện theo linh đạo Vinh Sơn”...