Lưu trữ hàng ngày: 13 Tháng Mười Một, 2020

Những trở ngại cho việc canh tân Giáo Hội

Jeffrey A. Mirus “Đường lối của Giáo hội trong thời đại của chúng ta không thể cứ tiếp tục từ chối sự đòi hỏi một...