Lưu trữ hàng ngày: 14 Tháng Mười Một, 2020

Con nhà tông… – Lễ kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam

1. Các bài đọc (phần riêng lễ các thánh tử đạo Việt Nam) Bài đọc I: 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 Sách Macabê quyển thứ 2: gương sáng...

Tạp chí Vinh Sơn số 07

Đào tạo là một trong những công việc quan trọng không những quyết định đến việc phát triển của Tu Hội, sự năng động...

Tạp chí Vinh Sơn số 06

Thánh Vinh Sơn không những là một nhà tổ chức, một vị tông đồ của người nghèo, ngài còn là một con người của...