Lưu trữ hàng ngày: 17 Tháng Mười Một, 2020

Bản tin Tu Hội tháng 10/2020

BTT

Quy luật: phục vụ ở nơi làm việc

Robert P. Maloney, CM “Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22:27). Không có cách nào tốt hơn to đảm...