Lưu trữ hàng ngày: 19 Tháng Mười Một, 2020

Cuộc họp trực tuyến lần thứ hai của các Giám đốc ơn gọi

Rôma ngày 16 tháng 11 năm 2020 Xin gửi đến tất cả các Giám đốc ơn gọi của các Tỉnh Dòng, Phụ Tỉnh, Miền, và...