Lưu trữ hàng ngày: 20 Tháng Mười Một, 2020

Giáo dân có thể canh tân Giáo hội bằng cách nào?

Jeffrey A. Mirus Trong tháng Ba và tháng Tư, tôi đã gợi ý rằng những gì giới kinh doanh gọi là giảm biên chế là...