Lưu trữ hàng ngày: 21 Tháng Mười Một, 2020

Hành trình hướng về cánh chung – Lời Chúa Lễ Chúa Kitô Vua vũ...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Ed 34,11-12.15-17 Trích sách Tiên tri Êdêkiel: Chính Chúa là mục tử nhà Israel. Ðáp ca: Tv 22,1-2a.2b-3.5.6 Thánh vịnh...