Lưu trữ hàng ngày: 3 Tháng Năm, 2022

Ngày Chào Mừng Các Vị Thượng Khách

“Người nghèo là chủ và là thầy của chúng ta” (SV. XI,393) Bất kỳ một người con xa quê hương nào cũng mang trong mình...