Lưu trữ hàng ngày: 6 Tháng Năm, 2022

Ơn Gọi Truyền Giáo Vinh Sơn

https://www.youtube.com/watch?v=Thk9jamr7lo Xem full size tại đây.

Tập san Tu hội tháng 04/2022