Lưu trữ hàng ngày: 14 Tháng Năm, 2022

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C

Xây dựng một Giêrusalem mới  1. Các bài đọc Bài đọc I: Cv 14:21-27 Bài trích sách Công vụ Tông đồ: Phaolô và Barnaba rao giảng Tin...

Học Viện Durando Kiệu Hoa Kính Đức Mẹ

https://www.youtube.com/watch?v=GV0Iyd_jUYQ