Trang chủ 2022 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2022

Chúa Nhật Thứ XXXI TN – Năm C

Thành tâm tìm kiếm Chúa Để hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa các bài đọc Lời Chúa của Chúa Nhật XXXI mùa thường...

Chúa Nhật thứ XXX TN Năm C

(Bài đọc I: Hc  35,12-14,16-18; Bài đọc II: 2 Tm 4,6-8,16-18; Tin Mừng: Lc 18,9-14) Nhân đức khiêm nhường Chủ đề của các Bài đọc Lời...

Chúa Nhật thứ XXIX Thường niên Năm C

(Bài đọc I Xh 17,8-13; Bài đọc II 2 Tm 3,14-4,2; Tin Mừng Lc 18,1- 8) Cầu nguyện liên lỉ Trong hai tuần qua, các Bài...

Tập san Tu hội tháng 09/2022

Vài nét tương đồng tuyệt vời nơi thánh Vinh Sơn Phaolô và thánh Phaolô...

Giuse Nguyễn Đức Duy Trong Giáo hội Công giáo, có vô số các vị thánh được tuyên phong. Các ngài như ngàn hoa muôn sắc...

Chúa Nhật thứ XXVIII Thường niên Năm C

(Bài đọc I: 2 V 5:14-17; Bài đọc II: 2 Tm  2:8-13; Tin Mừng: Lc 17:11-19) Hành động của đức tin Hôm nay các bài đọc...

Cáo phó

Thầy Gioan Nguyễn Đình Đàn, Sinh ngày 22 tháng 02 năm 1987, tại Nghệ An, là chủng sinh Thần học năm thứ III, Học...

Chúa Nhật thứ XXVII Thường niên Năm C

(Bài đọc I Kb 1,2-3; 2,2-4; Bài đọc II 2 Tm 1,6-8,13-14; Tin Mừng Lc 17,5-10) Niềm tin phó thác Chủ đề của các Bài đọc...