Lưu trữ hàng ngày: 1 Tháng Mười Một, 2022

Nhà Túc Trưng – Một chặng đường

Hôm nay cha Giám Tỉnh làm phép Nhà Nguyện nhà Tĩnh dưỡng của Tỉnh Dòng và làm phép Nơi an nghỉ của các thành...

Thánh lễ Tạ Ơn – Làm phép nhà Tĩnh dưỡng

Hiến pháp của Tu Hội Truyền Giáo, số 26 viết: 1. Chúng ta cần phải quý mến các thành viên đau yếu, tàn tật, và...