Lưu trữ hàng ngày: 2 Tháng Mười Một, 2022

TRỞ VỀ…

Không biết tự lúc nào anh em Vinh Sơn đã hình thành một truyền thống thật tốt đẹp: Cứ mỗi năm vào dịp Lễ...