Lưu trữ hàng ngày: 5 Tháng Mười Một, 2022

Chúa Nhật Thứ XXXII TN – Năm C

Hy vọng sự sống Tất cả các bài đọc cho các Chúa Nhật còn lại trong mùa Thường Niên năm nay có chủ đề là...