Lưu trữ hàng ngày: 12 Tháng Mười Một, 2022

Chúa Nhật Thứ XXXIII TN – Năm C

Chuẩn bị sẵn sàng Trong một số đoạn của Tân Ước, “ngày của Chúa” được dùng để nói đến sự trở lại lần thứ...