Lưu trữ hàng năm: 2023

Lễ kính Thánh Gia Thất – năm B

(Bài đọc I: St  15:1-6; 21:1-3, 16; Bài đọc II: Hr 11:8,11-12,17-19; Tin Mừng: Lc 2:22-40) Gia đình và đức tin Vào Chúa nhật liền ngay...

Tương quan giữa triết học và thần học

Joseph Tân Nguyễn, ofm Tương quan giữa triết học và thần học là một đề tài được nghiên cứu rộng rãi từ nhiều góc độ...

Hội thảo chuyên đề: Công Việc Dưới Góc Nhìn Của Kinh Thánh

Cuộc sống của con người ngày ngày được đan dệt bởi hàng vạn công việc lớn nhỏ khác nhau. Tất cả chúng đôi khi...

Chúa nhật III Mùa Vọng – Năm B

(Bài đọc I: Is 61:1-2a,10-11; Bài đọc II: 1 Tx 5:16-24; Tin Mừng: Ga 1:6-8,19-28) Bình an của ơn cứu độ Chúa nhật thứ ba Mùa...

Thư Mùa Vọng 2023 Của Cha Tổng Quyền

Phạm vi nghiên cứu của triết học ngôn ngữ

Joseph Tân Nguyễn, OFM Trong khi khoa ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ như là một khả năng truyền thông vượt bậc của con...

Tập san Tu Hội tháng 11/2023

BTT

Học viện Durando mừng lễ bổn mạng: Tiếp bước sứ mạng truyền giáo theo...

Giữa tâm tình Mùa Vọng, mùa chờ đợi Chúa đến lần hai, học viện Durando - tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam,...

Chúa nhật II Mùa Vọng – Năm B

(Bài đọc I: Is 40:1-11; Bài đọc II: 2 Pt 3:8-14; Tin Mừng: Mc 1:1-8) Dọn đường cho Chúa đến Chủ đề của các Bài đọc...