Lưu trữ hàng ngày: 14 Tháng Một, 2023

Chúa Nhật Thứ II TN  – Năm A

(Bài đọc I: Is: 49:3,5-6; Bài đọc II: 1 Cr 1:1-3; Tin Mừng: Ga 1:29-34) Tìm kiếm điều cao trọng Hôm nay chúng ta đã bắt...