Lưu trữ hàng ngày: 21 Tháng Một, 2023

Chúa Nhật Thứ III Thường Niên – Năm A

(Bài đọc I: Is: 8:23-9:3; Bài đọc II: 1 Cr 1:10-13,17; Tin Mừng: Mt 4:12-23) Mở rộng tâm hồn Các Bài đọc hôm nay tách...