Trang chủ 2023 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2023

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 2:14a,36-41; Bài đọc II: 1 Pr 2:20b-25; Tin Mừng: Ga: 10:1-10) Chúa là mục tử chăn dắt tôi Trong Sứ điệp của...

Một vài nét về ơn gọi Vinh Sơn qua bài phỏng vấn quý cha...

https://www.youtube.com/watch?v=5hL1vKshuoI

HIỆN HỮU THÔI CHƯA ĐỦ

             Trong căn nhà nguyện của một tu viện ẩn khuất trên đồi thông Đà Lạt, trên cung thánh nhỏ...

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 2:14,22-33; Bài đọc II: 1 Pr 1:17-21; Tin Mừng: Lc: 24:13-35) Nhận ra Chúa giữa đời sống hằng ngày Chủ đề của...

Chúa Nhật II Phục Sinh- Kính Lòng Thương Xót Chúa – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 10:34a,37-43; Bài đọc II: 1 Pr 1:3-9; Tin Mừng: Ga: 20:19-31) Phúc thay niềm tin Chủ đề của các bài đọc...

Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 10:34a,37-43; Bài đọc II: Cl: 3:1-4; Tin Mừng: Ga: 20:1-9) Chúa đã Sống Lại! Halleluia!  Các bài đọc Lời Chúa cho ngày...

Tập san Tu hội tháng 03/2023

BTT

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A

(Bài đọc I: Is 50,4-7; Bài đọc II: Pl 2,6-11; Tin Mừng: Mt 26,14—27,66) Tình yêu hiến tế Các Bài Đọc hôm nay không nói bất...