Lưu trữ hàng ngày: 6 Tháng Năm, 2023

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 6:1-7; Bài đọc II: 1 Pr 2:4-9; Tin Mừng: Ga: 14:1–12) Trở nên thành viên sống động của Giáo hội Nếu đọc...