Lưu trữ hàng ngày: 13 Tháng Năm, 2023

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 8:5-8,14-17; Bài đọc II: 1 Pr 3:15-18; Tin Mừng: Ga: 14:15-21) Sống trong niềm vui Các Bài Đọc hôm nay, Chúa Nhật...