Lưu trữ hàng ngày: 20 Tháng Năm, 2023

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Năm A

(Bài đọc I: Cv: 1:1-11; Bài đọc II: Ep 1:17-23; Tin Mừng: Mt: 28:16-20) Niềm vui chứng nhân Sự Thăng Thiên của Chúa chúng ta, Chúa...