Lưu trữ hàng ngày: 1 Tháng Hai, 2024

Viếng thăm tại gia theo truyền thống Vinh Sơn

Robert Maloney, CM Ngay từ đầu, các cuộc viếng thăm tại gia đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phục vụ những người...

Ngày hội gói bánh: “gói trọn yêu thương”

Theo truyền thống tốt đẹp từ lâu, cứ mỗi độ Xuân về, tại trụ sở tỉnh dòng Tu Hội Truyền Giáo- Nhà Thờ Thánh...