Lưu trữ hàng ngày: 3 Tháng Hai, 2024

Chúa Nhật Thứ V TN – Năm B

(Bài đọc I: G 7:1-4,6-7; Bài đọc II: 1 Cr 9:16-19,22-23; Tin Mừng: Mc 1:29-39) Ý nghĩa của cuộc sống con người Đôi khi ở...