Lưu trữ hàng ngày: 10 Tháng Hai, 2024

Chúa nhật VI TN B- Mồng Hai Tết Nguyên Đán: Kính Nhớ Tổ Tiên

(Bài đọc I: Hc 44, 1.10-15; Bài đọc II: Ep 6, 1-4.18-23; Tin Mừng: Mt 15, 1-6) Gia đình ngày Tết Những ngày Tết đối với...