Trang chủ Giảng lễ - suy niệm

Giảng lễ - suy niệm

Điều răn nào trọng nhất? – Lời Chúa- Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm...

1. Các bài đọc Bài đọc I:Xh 22,21-27 Trích sách Xuất Hành: Thiên Chúa dạy rằng, lòng thương xót phải được thể hiện qua việc yêu...

“Lạy Chúa, con đây, xin hãy sai con” – Khánh nhật truyền giáo

1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 60,1-6 Sách ngôn sứ Isaia : Thiên Chúa chiếu tỏa vinh quang và ánh sáng của Người...

Hoán cải hoàn toàn để hưởng trọn niềm vui trong Chúa – Lời Chúa...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 25,6-10a Trích sách Tiên tri Isaia: Thiên Chúa sẽ ban sự an ủi cho dân Ngài. Ðáp ca: Tv...

Trở nên những tá điền chân chính – Lời Chúa Chúa Nhật XVII Thường...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 5,1-7 Trích sách Tiên tri Isaia: Chúa đã so sánh nhà Israel giống như hình ảnh của vườn...

Vâng lời trong lời nói và hành động – Lời Chúa Chúa Nhật XXVI...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Ed 18, 25-28 Trích sách Tiên tri Êdêkiel: một người có thể từ bỏ tội lỗi để bảo tồn...

Đường lối Thiên Chúa – Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường niên Năm A

1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 55,6-9 Trích sách Tiên tri Isaia: đường lối của Thiên Chúa thì khác xa đường lối của con...

Tha thứ để được thứ tha – Lời Chúa Chúa Nhật XXIV Thường Niên...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Hc 27,33 - 28,9 Trích sách Huấn Ca: những người tìm kiếm lòng thương xót của Chúa phải thương...

Yêu thương lẫn nhau – Lời Chúa Chúa Nhật XXIII – Thường niên năm...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Ed 33,7-9 Trích sách Tiên tri Êdêkiel: Con Người được chỉ định như người chăn giữ nhà Israel. Ðáp Ca:...

Vác thập giá theo Chúa – Lời Chúa – Chúa nhật XXII Thường Niên...

1. Các bài đọc Lời Chúa Bài đọc I: Gr 20, 7-9 Trích sách Tiên tri Giêrêmia: Giêrêmia than vãn, nhưng không thể không cao rao...

Chìa khóa Chúa trao – Lời Chúa Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm...

1. Các bài đọc Lời Chúa Bài đọc I: Is 22,19-23 Sách ngôn sứ Isaia: Thiên Chúa loại bỏ Sobna khỏi địa vị của ông...