Trang chủ Giảng lễ - suy niệm

Giảng lễ - suy niệm

Tâm tình hoán cải – Lời Chúa – Chúa nhật III Thường Niên –...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Gn 3, 1-5.10 Trích sách Ngôn sứ Giona: Thiên Chúa tha thứ cho dân thành Ninivê vì họ...

Trưởng thành trong ân sủng – Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên Năm...

1. Các bài đọc Bài đọc 1: 1 Samuel 3,3b–10,19 Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất: Thiên Chúa kêu gọi Samuel. Đáp ca: Tv 40,2, 4,...

Sứ vụ Đấng Cứu Thế – Lời Chúa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

1. Các Bài Đọc Bài đọc 1: Is 55,1-11 Bài trích sách ngôn sứ Isaia: Isaia kêu gọi dân chúng quay trở lại với Thiên Chúa. Đáp...

Những cuộc hiển linh mới – Lời Chúa Lễ Chúa Hiển Linh – Năm...

1. Các bài đọc Bài đọc 1: Isaiah 60,1-6 Bài trích sách ngôn sứ Isaia: Giêrusalem sẽ là một ánh sáng cho mọi dân nước. Đáp ca:...

Xây dựng cộng đoàn gia đình – Lời Chúa Lễ Thánh Gia Thất Năm...

1. Các bài đọc Bài đọc 1: St 15,1-6; 21,1-3 Bài trích sách Sáng thế: Thiên Chúa hoàn tất lời hứa với Abraham. Đáp ca: Tv...

Sự vâng phục của đức tin – Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Vọng...

1. Các bài đọc Bài đọc I: 2 Sm 7,1-5. 8b-12. 14a. 16 Bài trích sách Samuel quyển thứ hai: Thiên Chúa hứa với David...

Câu hỏi về một cuộc đời – Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 61,1-2a. 10-11 Trích sách Tiên tri Isaia: ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ được biết đến dành...

Mùa Vọng với Đức Maria

Giuse Bùi Đức Năng thực hiện

Giấc mơ hoán cải – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B

1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 40,1-5. 9-11 Trích sách Tiên tri Isaia: Isaia nói dân chúng chuẩn bị một con đường cho Đức...

Hành trình hướng về cánh chung – Lời Chúa Lễ Chúa Kitô Vua vũ...

1. Các bài đọc Bài đọc I: Ed 34,11-12.15-17 Trích sách Tiên tri Êdêkiel: Chính Chúa là mục tử nhà Israel. Ðáp ca: Tv 22,1-2a.2b-3.5.6 Thánh vịnh...