Trang chủ Giảng lễ - suy niệm

Giảng lễ - suy niệm

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C

Xây dựng một Giêrusalem mới  1. Các bài đọc Bài đọc I: Cv 14:21-27 Bài trích sách Công vụ Tông đồ: Phaolô và Barnaba rao giảng Tin...

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C

Thuộc về đoàn chiên của Chúa 1. Các bài đọc Bài đọc I: Cv 5:27-32,40b-41 Bài trích sách Công vụ Tông đồ: Phaolô và Barnaba rao giảng...

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C

Sứ vụ Chúa trao 1. Các bài đọc Bài đọc I: Cv 5:27-32,40b-41 Bài trích sách Công vụ Tông đồ: Các Tông đồ bị bắt giữ và...

Chúa Nhật II Phục Sinh (Kính Lòng Chúa Thương Xót) – Năm C

Những môn đệ của Lòng Thương Xót  1. Các bài đọc Bài đọc I: Cv 5:12-16 Bài trích sách Công vụ Tông đồ: thánh Phêrô và các...

Chúa Nhật Lễ Chúa Phục Sinh – Năm C

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI! HALLELUIA 1. Các bài đọc Bài đọc I: Cv 10:34a,37-43 Bài trích sách Công vụ Tông đồ: thánh Phêrô rao giảng về đời...

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm C

Con đường khổ nạn 1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 50:4-7 Bài trích sách ngôn sứ Isaia: người tôi tớ Thiên Chúa sẽ đứng vững...

Chúa Nhật Thứ V Mùa Chay – Năm C

Chúa cho con đường sống 1. Các bài đọc Bài đọc I: Is 43:16-21 Bài trích sách ngôn sứ Isaia: Thiên Chúa làm những điều mới mẻ...

Chúa Nhật Thứ IV Mùa Chay – Năm C

Một cuộc sống mới 1. Các bài đọc Bài đọc I: Gs 5:9a,10-12 Bài trích sách Giosuê: Dân Israel cử hành lễ vượt qua trong miền Đất...

Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay – Năm C

Hoán cải niềm tin 1. Các bài đọc Bài đọc I: Xh  3:1-8a,13-15 Bài trích sách Xuất hành: Thiên Chúa nói với ông Môsê từ bụi gai...

Chúa Nhật Thứ II Mùa Chay – Năm C

Nhìn xa hơn những gì đang thấy trong đức tin 1. Các bài đọc Bài đọc I: St 15:5-12,17-18 Bài trích sách Sáng thế: Thiên Chúa giao...