Cáo phó: Bà cố Anna Nguyễn Thị Hoè, thân mẫu của cha Vinh Sơn Phêriê Nguyễn Công Chính, chánh xứ Hội Yên, giáo phận Đà Nẵng.

0
53