Biểu đồ sức sống của Gia đình Vinh Sơn

0
1311

Dưới đây là file gốc Biểu đồ sức sống của Gia đình Vinh Sơn đã được đề cập đến trong bài viết Ước Mơ Đàng Sau Khánh Nhật Truyền Giáo của sơ Kieran Kneaves, NTBA:

Fx. Đức